Browsing Tag

झेडपीएफएमएस

झेडपीएफएमएस वेतन प्रणाली जलद गतीने कार्यान्वित होण्याकरिता प्रहार शिक्षक संघटना धडकली थेट जिल्हा…

 जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन माहे जुलै पासुन प्रथमतः झेडपीएफएसएस संगणकीय वेतन प्रणालीद्वारे थेट शिक्षकांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार असुन जिल्हयातील शिक्षकांचे वेतन संगणकीय प्रणालीद्वारे विनाविलंब अदा करण्यात यावे ही प्रमुख…